Khóa học
v
   
Khoa
v
   
Học kỳ
v
   
Lớp
v
   
Mã học viên
( Ghi chú : Khoa Đào tạo từ xa nhập : DTTX và phần số trên thẻ sinh viên )    
(Tên học viên)    
(Pháp danh)    
 
Xem
   
Kết quả
Môn học
BV-1
BV-2
BV-3
Đ(40/40)
TL-1
TL-2
TL-3
Đ(60/60)
Tổng
KQ
Miễn
No data to display